เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - ITA

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563263
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล481
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล277
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล482
มาตราฐานภายในเพื่อป้องกันการทุจริต5425
ควบคุมภายในปี 25623136
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี462
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร170
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน236
เผยแพร่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว150
เผยแพร่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว เรื่อง มาตราตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ141

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB