เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - ITA

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล417
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล217
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล417
มาตราฐานภายในเพื่อป้องกันการทุจริต5162
ควบคุมภายในปี 2562378
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี413
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร126
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน210
เผยแพร่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว115
เผยแพร่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว เรื่อง มาตราตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ111

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB