เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2562อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
งบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ปี 2563อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
รายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2563ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563อบต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
รายงานสรุป สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2563อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 อบต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)อบต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2563อบต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ.2562อบต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้อบต.วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร
แบบบัญชีโครงการ-ผด.-2-ประกาศใช้-2563อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
แบบบัญชีสรุปโครงการ-ผด.1-2563อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ส่วนที่-1-แผนดำเนินงาน-2563อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศ โครงสร้างส่วนราชการ ฉบับปรับปรุง 2561อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร

ลำดับที่ 1-20 | 1/47 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.50MB