เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2562อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ ก.บ.1)อบต.วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ. 2563อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ(LPA)ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก ประจำปี พ.ศ.2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งและสมรรถนะประจำตำแหน่งอบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
อัตราภาษีป้าย 2564ทต.ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร
ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
งบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 สําหรับงวดปงบประมาณ ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
งบแสดงฐานการเงินประจำปี2563 ระบบe-laasอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปี 2563 อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2564 (ประกาศ+เล่มแผนฯ)อบต.ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2563ทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ปี พ.ศ 2563อบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร

ลำดับที่ 1-20 | 1/42 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.07s. 0.50MB