เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
งบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
รายงานงบแสดงฐานะการเงินระบบ e-laas ปี2562อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓ทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562ทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
จดมายข่าวเดือนตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประกาศ และเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563อบต.ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
รายงานผลการดำเนินการควบคุมภาย ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
เเผนพัฒนาท้องถิ่นปี(2561-2565)อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเินินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562 อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
หน้าประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายรับรายจ่ายงบประมาณปี 2563อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
แผนดำเนินงานปี 2563อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
แผนจัดหาพัสดุประจำปี งปม.2563ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร

ลำดับที่ 1-20 | 1/35 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.06s. 0.50MB