เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศการขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดที่รัฐบาลจัดสรรให้อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
จับสัตว์เลื่อยคลานสู่ธรรมชาติอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประชุมเสนอโครงการเข้าแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ปรับปรุงภูมิทัศน์อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
อุบัติเหตุรถไก่พลิกคว่ำอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประกาศยกเลิกการรับ (โอนย้าย) พนักงานส่วนตำบลอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
แนวทางการเตรียมการรับรองการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีอบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธผลการปฎิบัติราชการอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ร่วมพิธีรับพระราชทานอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
เรื่องรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดที่รัฐบาลจัดสรรอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
สขร.เดือนตุลาคม2562ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
สภากาแฟ @ บ้านนาอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ลำดับที่ 1-20 | 1/42 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.10s. 0.50MB