เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
สำรวจถนนหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 13อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประกาศ ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปูผิวพารา พร้อมปูผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Asphaltic Concrete) สายบ้านท่าบัว-บ้านบึงเตย หมู่ที่ 6-11.pdfอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปูผิวพารา พร้อมปูผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Asphaltic Concrete) สายบ้านท่าบัว-บ้านบึงเตย หมู่ที่ 6-11.pdfอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
เป่าท่อหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
วางท่อระบายนำ้หมู่ที่ 10 อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประชุมการดำเนินการอบรมโครงการพิษสุนัขบ้าอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
็๋ภาพการติดประกาศประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศบาลตำบลไผ่รอบทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ลงพื้นสำรวจถนนหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 11อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและคำนวณโครงสร้างของงานอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้ร่วมประเมิน ITA ของหน่วยงานค่ะอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
ซ่อมแซมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และซ่อมเครื่องออกกำลังกายอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ส่งน้ำประปาหมู่ที่ 10 และจุดคัดกรองโควิดอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ซ่อมแซมไฟรายทางหมู่ที่ 11,13,14อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประชุมขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ขุดวางท่อประปาหมู่ที่ 12 อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประชุมผู้สูงอายุ/ผู้พิการอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงหินคลุก หมู่ที่ 2 เริ่มจากทางชนบทถึงลำคลองเพชรลูกกาอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงหินคลุก หมู่ที่ 2 เริ่มจากทางหลวงชนบทถึงลำคลองเพชรลูกกาอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
วันรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลวังตะกูทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศ อบต.วังทรายพูน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกได้ และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
ลำดับที่ 21-40 | 2/23 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.16s. 0.50MB