เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ประชาสัมพันธ์ขยายกรอบเวลาแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของอบต.เขาเจ็ดลูกอบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
แผนการจัดบริการสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงป่าคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ทต.ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร
ประกาศอบต.เขาเจ็ดลูก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเขาเจ็ดลูกอบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ซ่อมแซมไฟรายทางหมู่ที่ 1อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ส่งนำ้หมู่ที่ 10อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถน้ำอเนกประสงค์อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564ทต.ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2564อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
รายงานสรุป สขร.1 เดือนมกราคม 2564อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
อุบัติเหตุรถชนอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)รร.ในเขตพื้นที่อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด.อบต.ลำประดาอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นหนังสือพิมพ์ เดือน ก.พ.64อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สรุปเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2564อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
กิจกรรม 5 ส ศูนย์เด็กเล็กอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ทำบุญเลี้ยงเพลพระอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ลำดับที่ 81-100 | 5/23 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.20s. 0.50MB