เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.

ขอเชิญชวนเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสปสช.อบต.ท่าบัว

แชร์

ขอเชิญชวนให้กลุ่ม องค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากทางกองทุนสปสช องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว โดยกองทุนจะอนุมัติแผนงาน โครงการ กิจกรรมดังนี้

 1. 1.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานในพื้นที่
  2.เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่
  3.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
  4.เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุน
  5.กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่
  ผู้ที่สนใจสามารถขอเอกสารการเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหรือติดต่อขอเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ส่งโครงการภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.
0.02s. 0.50MB