เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
วันเสาร์ที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๖๓ ผู้บริหารและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาภาวนาเฉลิมขวัญ วัดพร้าว ตำบลวัดขวาง อำเภอโ128 พ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ครั้งที่ 2 / 2564 ในวันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว823 พ.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ได้พาคนพิการไปต่อสัญญาจ้างงานกับบริษัท ISS ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศ1618 พ.ย. 63
ประชุมอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ครั้งที่ 2/2564717 พ.ย. 63
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว9611 พ.ย. 63
29 ต.ค.63 รองนายก อบต.ท่าบัวนำทหารช่างมี ร.ท.สันติชัย มรกฎจินดา พัน.ช.คมศ.พล.ช.เป็นหัวหน้าคณะ ขอบคุณ จนท.ศูนย์บริหารจัดการน้ำอบจ.พิจิตร สำรวจคลองคูบอน,คลองผันน้ำบึงสรรพงายและหนองเดิมบาง ขอบคุณ ผญ.บ.หมู่ 3 นำสำรวจหนองเดิมบาง(เลี้ยงอาหารด้วย) ผญบ.และ ส.อบต.4329 ต.ค. 63
ขอเชิญชวนเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสปสช.อบต.ท่าบัว219 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง จึงขอความร่วมมือส่วนราชการและจังหวัด เชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ GDX และเปิดเผยข้อมูลดิจิทัล ต่อสาธารณะผ่าน Data.go.th ทั้งนี้สามารถศึกษาการบริการเชื่อมโยงข้อมูลได้206 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใช้งาน "ระบบธรรมาธิบาลออนไลน์" ผ่าน https://ggdencc.go.th โดยสามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบธรรมาธิบาลออนไลน์ได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย176 ต.ค. 63
วันที่ 30 กันยายน 2563 นายวิเชียร จุลพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว พร้อมด้วยนางสุคนธา กันทะวงศ์ รองนายกนาวาอากาศโท สุวิทย์ พึ่งกัน เลขานุการนายก พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ทีมงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบัว ผู้นำ7730 ก.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ประกาศแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์10315 ก.ย. 63
วันที่ 14 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ได้นำรถบรรทุกน้ำ รถกระเช้า พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วม"โครงการรณรงค์ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อภายในจังหวัดพิจิตร" โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่10714 ก.ย. 63
วันที่ 11 กันยายน 2563 นายวิเชียร จุลพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ได้นำรถบรรทุกน้ำ รถกระเช้า พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วม"โครงการรณรงค์ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อภายในจังหวัดพิจิตร" โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ ผ2311 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ "แจ้งเลื่อนการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ" ประจำเดือนกันยายน 256311211 ก.ย. 63
วันที่ 10 กันยายน 2563 นายวิเชียร จุลพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ได้นำรถบรรทุกน้ำ รถกระเช้า พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วม"โครงการรณรงค์ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อภายในจังหวัดพิจิตร" โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ ผ10310 ก.ย. 63
วันที่ 8 กันยายน 2563 นายวิเชียร จุลพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ได้นำรถบรรทุกน้ำ รถกระเช้า พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วม"โครงการรณรงค์ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อภายในจังหวัดพิจิตร" โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ ผู1118 ก.ย. 63
วันที่ 3 กันยายน 2563 นายวิเชียร จุลพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ได้นำรถบรรทุกน้ำ รถกระเช้า พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วม"โครงการรณรงค์ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อภายในจังหวัดพิจิตร" โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ ผู1143 ก.ย. 63
วันที่ 2 กันยายน 2563 นายวิเชียร จุลพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ได้นำรถบรรทุกน้ำ รถกระเช้า พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วม"โครงการรณรงค์ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อภายในจังหวัดพิจิตร" โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ ผู1002 ก.ย. 63
วันที่ 1 กันยายน 2563 นายวิเชียร จุลพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ได้นำรถบรรทุกน้ำ รถกระเช้า พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วม"โครงการรณรงค์ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อภายในจังหวัดพิจิตร" โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ ผู1051 ก.ย. 63
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายวิเชียร จุลพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ได้นำรถบรรทุกน้ำ รถกระเช้า พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วม"โครงการรณรงค์ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อภายในจังหวัดพิจิตร" โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ ผ5631 ส.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/12 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB