เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประชุมประชาคมตำบลตามสัดส่วนระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)212 เม.ย. 64
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 1931 มี.ค. 64
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นแบบรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการและประชาชนต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นผ่านช่องทางออนไลน์ (Google Form) ภายในวันที่ 29 มีนาคม 25641029 มี.ค. 64
วันที่ 25 มีนาคม 2564 ชมรมแกนนำแม่และเด็กได้จัดโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน รุ่นที่ 2 กับการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองผ่านกระบวนการกิน กอด เล่น เล่า นอน และเฝ้าดูแลฟัน #กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว1725 มี.ค. 64
ประกาศกำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการสำรวจที่ดินในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 25641325 มี.ค. 64
วันที่ 19 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ได้ร่วมเปิดการจัดอบรมโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 3 ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว 3519 มี.ค. 64
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่อง การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน4211 มี.ค. 64
[ 9 มีนาคม 2564 ] ปลัดสุรชาติ แก้วสิทธิ์ ได้มอบหมายให้ สิบเอกสราภณ ประมูลชัย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมกิจกรรมกับกรมปศุสัตว์จังหวัดและกรมปศุสัตว์อำเภอ ตรวจสถานประกอบการโรงฆ่าสัตว์ บ้านหนองสนุ่น หมู่ที่ 13 519 มี.ค. 64
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวได้สนับสนุนของขวัญงานวันคนพิการจังหวัดพิจิตร ให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร234 มี.ค. 64
นายวิเชียร จุลพันธ์ นายกองค์การบริหรารส่วนตำบลท่าบัว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถถังดับเพลิง เติมน้ำใส่ถังบรรจุน้ำ ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน222 มี.ค. 64
ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเข้าร่วม โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 3 ซึ่งผู้ทีผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศและบัตรประจำตัวผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงฯ สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561252 มี.ค. 64
แนวโน้มสถานการณ์ PM 2.5 [ข้อมูลวันที่ 1 มีนาคม 2564]171 มี.ค. 64
รองสุคนธา กันทะวงศ์ และ ปลัดสุรชาติ แก้วสิทธิ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานร้านขายของชำและแผงลอย ในพื้นที่ หมู่ 4 และ หมู่ 12 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบัว5625 ก.พ. 64
"อัคคีภัย...ภัยใกล้ตัวที่ป้องกันได้"2425 ก.พ. 64
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำรถน้ำดับเพลิงเข้าดับฝุ่นละออง บริเวณเส้นคันคลองซี 40 ในพื้นที่ของหมู่ 6 และหมู่ 13 3724 ก.พ. 64
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว เรื่อง การขอหนังสือรับรองการทำนิติกรรมในเขตโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตรทางออนไลน์ (Online)6315 ก.พ. 64
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าบัวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหลวง ภายในตำบลท่าบัว ทีมผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาที่เล็งเห็นความปลอดภัยของบุตรหลานประชาชน7011 ก.พ. 64
ประชาสัมพันธ์แนวโน้มสถานการณ์ PM 2.5 ณ วันที่ 22 มกราคม 25646722 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารเรื่อง D-M-H-T-T จำรหัสนี้เอาไว้ ปลอดภัยจากโควิด8018 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)9518 ม.ค. 64
ลำดับที่ 1-20 | 1/11 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB