เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สรุปเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.256412129 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ท่าบัว11015 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีตำบลท่าบัว สำหรับผู้ค้างชำระ ประจำปี 25622261 พ.ค. 62
จดหมายข่าว การชำระภาษีฯ อบต.ท่าบัว ประจำปี 25621301 ม.ค. 62
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีตำบลท่าบัว ประจำปี 25621931 ม.ค. 62
จดหมายข่าว การชำระภาษีฯ อบต.ท่าบัว ประจำปี 256022013 มิ.ย. 61
จดหมายข่าว การชำระภาษีฯ อบต.ท่าบัว ประจำปี 25611271 ม.ค. 61
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีตำบลท่าบัว ประจำปี 25611381 ม.ค. 61
เผยแพร่หนังสือประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปี255816116 ม.ค. 58
เผยแพร่จดหมายข่าวเรื่องภาษี ปี 25581551 ม.ค. 58
เผยแพร่ประกาศ อบต.ท่าบัว เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีและชำระภาษี_ปี_255815026 ธ.ค. 57
เผยแพร่การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภบท.5 ประจำปี 2557 ถึง 25601733 พ.ย. 57
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 25551622 ม.ค. 55
จัดเก็บรายได้2395 ก.ค. 54
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 25532074 ม.ค. 53
ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB