เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

หัวข้ออ่านวันที่
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการ ที่สมุดประจำตัวคนพิการ/บัตรประจำตัวผู้พิการหมดอายุหรือใกล้จะหมดอายุ ให้ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว5927 ต.ค. 63
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25655226 ต.ค. 63
ขั้นตอนการขอรับเบี้ยยังชีพ22116 ธ.ค. 58
เผยแพร่ประกาศ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 256016619 ต.ค. 58
เผยแพร่ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ_255918612 ม.ค. 58
เผยแพร่ประกาศกำหนดเวลาลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ 255817330 ต.ค. 56
รายชื่อคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ22920 มิ.ย. 55
รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ21720 มิ.ย. 55
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB