เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงด้านอาหาร ปีงบประมาณ25644922 ธ.ค. 63
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ครั้งที่ 2 / 2564 ในวันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว3523 พ.ย. 63
ประชุมอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ครั้งที่ 2/25642417 พ.ย. 63
ขอเชิญชวนเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสปสช.อบต.ท่าบัว899 ต.ค. 63
วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ได้จัดอบรมปฎิบัติการฟื้นฟูวิชาการแกนนำอนามัยแม่และเด็กตำบลท่าบัวเพื่อขับเคลื่อนโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบัวฉ938 ก.ค. 63
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ได้จัดประชุมแกนนำชุมชนและชมรมแม่และเด็กตำบลท่าบัวเพื่อขับเคลื่อนโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบัว442 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB