เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


" ตำบลเกษตรดี สิ่งแวดล้อมดี
สังคมและคุณภาพชีวิตดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง "ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการน้ำ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
กลยุทธ์
1. พัฒนาแหล่งน้ำหลัก ให้มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์เกิดคุณค่าสูงสุดต่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
2. การบริหารจัดการดิน น้ำ และทรัพยากรแบบบูรณาการ เพื่อรองรับการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
กลยุทธ์
1. สนับสนุนและส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานเกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่
2. ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. สนับสนุนประชาชนในตำบล ให้มีรายได้ และกระจายรายได้เพิ่มยิ่งขึ้น
4. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงเส้นทางคมนาคม และระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
1. พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยเพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพ
3. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
4. ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง
5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
6. สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ
7. ดำเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกชนิด
8. เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อยด้วยกลไก หมู่บ้าน และการบูรณาการภาครัฐแบบเข้มข้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
2. พัฒนาบุคลกรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาองค์กร เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
4. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชน
6. การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
7. ส่งเสริม สนับสนุน และปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เป้าประสงค์
1.ตำบลมีดิน น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเกษตรคุณภาพ พื้นที่การเกษตรมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น
2.ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ สินค้าทางการเกษตรสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน อย่างพอเพียง
3.หมู่บ้านมีศักยภาพในการพึ่งตนเองสูง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.ปัญหาสังคมของตำบลในทุกด้านลดลงอย่างต่อเนื่อง
5. คุณภาพการบริการและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลเพิ่มสูงขึ้น
6.ประชาชนมีความรู้ ตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และตำบลมีความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน

จุดยืนทางยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจและเกษตรกรรมก้าวหน้า สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ ตำบลมีรากฐานที่เข้มแข็ง ดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
0.02s. 0.50MB