เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายประพันธ์ พิศอ่อน

  ประธานสภาอบต.ท่าบัว

 • นายกิตติ จันทร์สอน

  รองประธานสภาอบต.ท่าบัว

 • นายสุรชาติ แก้วสิทธิ์

  เลขานุการสภาอบต.ท่าบัวสมาชิกสภา

 • นางมณฑา พูลสงวน

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายคำรณ อ่อนเอี่ยม

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายสมนึก ภู่มณี

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายสมรส สุนาการ

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายไพทูรย์ โชคดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นางนุศรา อ้นนารี

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายสาคร สอนจันทร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายเจริญพร ยอดไพบูลย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายประพันธ์ พิศอ่อน

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นางบังอร อ่ำสุข

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายจำลอง นิ่มเปีย

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายกิตติ จันทร์สอน

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายศุภวัฒน์ โตริต

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นางอัมรินทร์ กล่ำทัพ

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายบรรเทิง ดีมี

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายสมใจ อ่องเภา

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นางบังอร สุขคล้าย

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายสังวาล นิลระหัด

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายทองเชียน ภูมูลนา

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นางอำพร จุ้ยชื่น

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายเวช เอมธานี

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายบุญลือ พวงสุข

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นายณรงค์ ธูปชู

  ส.อบต. หมู่ที่ 12

 • นายพยนต์ จันทร์เชื้อ

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นางสายเรียม เกิดเกตุ

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

0.02s. 1.00MB