เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายวิเชียร จุลพันธ์

  นายก อบต.ท่าบัว

 • นางสุคนธา กันทะวงศ์

  รองนายก อบต.ท่าบัว

 • นายนิราช เงินดิเรก

  รองนายก อบต.ท่าบัว

 • นาวาอากาศโทสุวิทย์ พึ่งกัน

  เลขานายก อบต.ท่าบัว0.02s. 0.50MB