เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายสุรชาติ แก้วสิทธิ์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว

 • นายสุขวรรจ์ สรรคพงษ์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวสำนักปลัด

 • นางรุ่งนภา แสนยะ

  หัวหน้าสำนักงานปลัด

 • นางสาวณปภัช จุลกะนาค

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นางสาวนภาวรรณ แพสา

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางสาวรติรัตน์ ประทุมมา

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นางพยงค์ แก้วมณี

  นักจัดการงานทั่วไป

 • นางสาวพัชมณ สุดนุ่ม

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นายณรงค์ชัย เนียมฤทธิ์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายกำไร เพชรนา

  คนงานทั่วไป

 • นางสุนันทา เหล็กทอง

  แม่บ้าน

 • นายพอเจตน์ ยศมา

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • ว่าที่ร้อยตรีภาคภูมิ ดีมี

  คนงานทั่วไป

กองคลัง

 • นางวัชราพร เต็งริกานนท์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางจตุพร ตาแสง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • นางสาวบังอร โตด้วง

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 • นางขวัญตา พัดด้วง

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวฐิติกานต์ สุนาการ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กองช่าง

 • นายเชิดชัย บุรีวงค์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • จ่าสิบเอกสงวน แอมโคก

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายอัครินทร์ ช่วงโพธิ์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กองการศึกษา

 • นางสาวกฤษณา ศีราพฤกษ์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นางพรปวีณ์ เดชจุ้ย

  ครู

 • นางสาวณิชาดา ยศมาภัทรชัย

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวสิริรัตน์ ทองโสภา

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวพรนิภา ทองแจ่ม

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวนวพรรณ นิลหัต

  ผู้ดูแลเด็ก

0.02s. 0.75MB