เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนจัดหาพัสดุ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ อปท.)136
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 5)134
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 4)136
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 3)136
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2)139
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1)140
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี25592202
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างจ่ายขาดเงินสะสม 1199
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี25587192
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี25574201
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี25568204

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB