เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนจัดหาพัสดุ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ อปท.)17
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 5)18
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 4)18
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 3)18
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2)18
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1)18
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี25592173
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างจ่ายขาดเงินสะสม 1169
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี25587169
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี25574172
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี25568177

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB