เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน133
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน138
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (2560 -2564)299
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2564)2105
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2560298
แนวทางป้องกันทุจริตในร่าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ 1154
เผยแพร่ แแบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น113

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB