เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน156
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน158
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (2560 -2564)2119
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2564)2123
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 25602120
แนวทางป้องกันทุจริตในร่าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ 1173
เผยแพร่ แแบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น127

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB