เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน181
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน183
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (2560 -2564)2142
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2564)2163
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 25602160
แนวทางป้องกันทุจริตในร่าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ 1234
เผยแพร่ แแบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น154

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB