เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนดำเนินงานประจำปี 2564517
เเผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563115
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563 แก้ไข ครั้งที่ 1138
เเผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563140
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563140
เเผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลงครั้งที่1/2563134
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน162
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 1 178
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ อปท.)134
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน165
เเผนดำเนินงานประจำปี 25635183
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 5)131
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 4)133
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 3)133
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2)136
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1)137
เเผนพัฒนาท้องถิ่นปี(2561-2565)5172
ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับรายจ่ายงบประมาณปี 25639111
สรุปแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563152
แผนพัฒนาสามปี (2560 -2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง2222

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB