เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน115
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 1 127
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน126
ประกาศแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563136
เเผนดำเนินงานประจำปี 25635116
เเผนพัฒนาท้องถิ่นปี(2561-2565)5110
ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับรายจ่ายงบประมาณปี 2563958
แผนพัฒนาสามปี (2560 -2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง2163
แผนพัฒนาสามปี (2560 -2562)10126
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 11199
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 27148
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 28103
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1899
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564)8113
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (2559 -2561)5104
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (2560 -2564)284
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2564)286
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2560283
แผนดำเนินงาน ประจำปี 25625115
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)488

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB