เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
เเผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/256313
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/256314
เเผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลงครั้งที่1/256313
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน135
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 1 142
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ อปท.)17
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน138
ประกาศแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563148
เเผนดำเนินงานประจำปี 25635140
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 5)18
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 4)18
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 3)18
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2)18
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1)18
เเผนพัฒนาท้องถิ่นปี(2561-2565)5127
ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับรายจ่ายงบประมาณปี 2563972
สรุปแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563117
แผนพัฒนาสามปี (2560 -2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง2186
แผนพัฒนาสามปี (2560 -2562)10146
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 111115

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB