เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ ราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13 บ้านหนองสนุ่น ตำบลท่าบัว1529 เม.ย. 63
เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) จ้างซ่อมสร้างผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ หมู่ที่ 51275 มี.ค. 62
เผยแพร่ปร.4 ปร.5 ซ่อมแซมสร้างผิวทางลาดยาง Para Asphalt Concrete หมู่ที2-หมู่ที่3 จ่ายขาดเงินสะสมปี 25611565 พ.ย. 61
เผยแพร่แบบแปลน ซ่อมแซมสร้างผิวทางลาดยาง Para Asphalt Concrete หมู่ที่2-หมู่ที่3 จ่ายขาดเงินสะสมปี 25612215 พ.ย. 61
เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง Para Asphalt Concrete หมู่ที่ 2-หมู่ที่3) จ่ายขาดเงินสะสมปี 25611635 พ.ย. 61
เผยแพร่รายละเอียดประมาณราคา ปร.4 ปร.5 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุกสายซี 40-92 หมู่ที่ 1113517 ก.ย. 61
เผยแพร่รายละเอียดประมาณราคา ปร.4 ปร.5 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุกสายผู้ใหญ่จำลอง แตงอ่อน หมู่ที่ 1112417 ก.ย. 61
เผยแพร่รายละเอียดประมาณราคา ปร.4 ปร.5 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุกสายซี 40-96 หมู่ที่ 613014 ก.ย. 61
เผยแพร่รายละเอียดประมาณราคา ปร.4 ปร.5 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุกสายซี 60-9-1 หมู่ที่ 612514 ก.ย. 61
เผยแพร่รายละเอียดประมาณราคา ปร.4 ปร.5 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุกสายบ้านนายสมศักดิ์ พึ่งไชย หมู่ที่ 1111914 ก.ย. 61
เผยแพร่รายละเอียดประมาณราคา ปร.4 ปร.5 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุกสายซี 1-167 หมู่ที่ 112311 ก.ย. 61
เผยแพร่รายละเอียดประมาณราคา ปร.4 ปร.5 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุกสายซี 1-169 หมู่ที่ 71156 ก.ย. 61
เผยแพร่รายละเอียดประมาณราคา ปร.4 ปร.5 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุกสายหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 101306 ก.ย. 61
เผยแพร่รายละเอียดประมาณราคา ปร.4 ปร.5 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุกสายบ้านนายเพชร ทองแจ่ม หมู่ที่ 101206 ก.ย. 61
เผยแพร่รายละเอียดประมาณราคา ปร.4 ปร.5 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุกสายนานางสอาด จันทร์เม้า หมู่ที่ 101236 ก.ย. 61
เผยแพร่รายละเอียดประมาณราคา ปร.4 ปร.5 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุกสายซี 1-168 หมู่ที่ 101226 ก.ย. 61
เผยแพร่รายละเอียดประมาณราคา ปร.4 ปร.5 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุกสายบ้านนายอารี ดีมี หมู่ที่ 41224 ก.ย. 61
เผยแพร่รายละเอียดประมาณราคา ปร.4 ปร.5 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุกสายซี 1-163 หมู่ที่ 91154 ก.ย. 61
เผยแพร่รายละเอียดประมาณราคา ปร.4 ปร.5 จัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุกสายบ้านนายประทุม ขำทัพ หมู่ที่ 31194 ก.ย. 61
เผยแพร่รายละเอียดประมาณราคา ปร.4 ปร.5 โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 1212217 ส.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB