เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานการตรวจสอบงบการเงิน อบต.ท่าบัว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2561 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน233
งบแสดงฐานทางการการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562179
ข้อมูลรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 25611113
งบแสดงฐานทางการการเงิน ประจำปีงบประมาณ 25611112
งบแสดงฐานะการเงิน3169
รายรับ-รายจ่ายประจำปี1167

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB