เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้ง

ตำบลท่าบัว ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพทะเล ทางทิศตะวันออกประมาณ 1 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

เนื้อที่

ตำบลท่าบัว มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 46.176 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 28,860 ไร่ มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด 26,190 ไร่ เป็นพื้นที่ทำนา 24,489 ไร่ , ทำสวน 1,591 ไร่ ,ทำการเกษตรอื่น ๆ 110 ไร่


ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งเหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมภายในตำบลมีแหล่งน้ำธรรมชา ติที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำพิจิตร และเส้นทางคมนาคมสายสำคัญคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1067 ตัดผ่านทางตอนล่างของตำบล


จำนวนหมู่บ้าน 13 หมู่ (แสดงจำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.)

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 13 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1-13
จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มบางส่วน – หมู่ ได้แก่หมู่ที่-


ท้องถิ่นอื่นในตำบล (แสดงจำนวนเทศบาลและสุขาภิบาลในตำบล)

จำนวนเทศบาล - แห่ง
จำนวนสุขาภิบาล - แห่ง


ประชากร

ประชาชนทั้งสิ้น 6,507 คน แยกเป็นชาย 3,160 คน หญิง 3,347 คน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 140.92 คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 17 มีนาคม 2557)

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนครัวเรือนชาย (คน)หญิง (คน)รวม (คน)
1บ้านทับทิม 185 318341659
2บ้านวัดหลวง 94182207389
3บ้านยางแล 225 400417817
4บ้านท่าบัว258378390786
5บ้านคลองตางาว93 136165301
6บ้านท่าบัว 295 357361718
7บ้านวัดหลวง126 203216419
8บ้านคลองแค137 158168326
9บ้านท่าช้าง127 205209414
10บ้านบึงเหล็กไฟ 75 102116218
11บ้านบึงเตย123 192214406
12บ้านท่าบัว 193 291292583
13บ้านหนองสนุ่น156 2382514890.02s. 0.75MB