เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)
การคมนาคมของตำบลท่าบัว มีการคมนาคมทางบกโดยทางรถยนต์ มีเส้นทางคมนาคมสายสำคัญ ได้แก่

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1067เชื่อมการคมนาคมกับอำเภอบางมูลนากผ่านตำบลท่าบัวเข้าสู่อำเภอโพ ทะเลไปเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1073เป็นถนนลาดยาง
ถนน รพช.คลองตางาว – วัดทับทิม พจ 11029 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1067 ในหมู่ที่ 5 บ้านคลองตางาว ตำบลท่าบัว เข้าสู่ตำบลทุ่งน้อย ตำบลวัดขวาง ติดต่อกับอำเภอตะพานหิน เป็นถนนลาดยางสภาพถนนชำรุดบางส่วน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1067สามารถเชื่อมกาคมนาคมกับตำบลโพทะเลโดยผ่านตำบลท่าบัวในหมู่ที่ 8,3,4,12 และหมู่ที่ 5 เข้าสู่ตำบลโพทะเล เป็นถนนลาดยาง
ถนนลาดยาง แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1067 ในหมู่ที่ 4 ตำบลท่าบัว เชื่อมการคมนาคมกับตำบลบ้านน้อย เป็นถนนลาดยางสภาพถนนดี
ถนนกรมโยธาธิการจังหวัด บ้านท่าบัว – ทับปรู แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1067 ในหมู่ที่ 12 ผ่านหมู่ที่ 3,2,1,7,9 ติดต่อกับตำบลทุ่งน้อย สภาพถนนเป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีตสภาพถนนดี


การโทรคมนาคม
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง
สถานีโทรคมนาคม อื่น ๆ 3 แห่ง0.02s. 0.50MB